23
november
2018
|
16:43
Europe/Amsterdam

Samenwerkende Gezondheidsfondsen tekenen het Nationaal Preventieakkoord Overgewicht

‘Nu is het zaak dat we met elkaar de geformuleerde ambitie gaan waarmaken.’

De vereniging van Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), waar de Hartstichting onderdeel van uitmaakt, ondersteunt het Preventieakkoord Overgewicht als één van de ondertekenaars,.

Het probleem van overgewicht en daarmee het ontstaan van onder meer diabetes, hart- en vaatziekten, chronische nierschade, kanker, gewrichts- en psychische problemen is groot en groeit de komende jaren verder als er geen verregaande maatregelen worden genomen. SGF spreekt samen met de partijen in het Preventieakkoord Overgewicht de ambitie uit om de percentages van jeugdigen en volwassenen met overgewicht en obesitas te laten dalen en terug te brengen naar het niveau van 22 jaar geleden.

Ambities waarmaken
Michael Rutgers, bestuursvoorzitter SGF: SGF steunt de ambitie zoals deze is geformuleerd in het Preventieakkoord Overgewicht. Wij geloven daarnaast in het belang van samenwerking om de overgewicht-epidemie te kunnen ombuigen en het aantal chronische zieken in Nederland terug te dringen. Wij waarderen hierin de rol van Staatsecretaris Paul Blokhuis, die een brede coalitie aan tafel heeft gebracht om met elkaar een gezamenlijke ambitie te formuleren en daar maatregelen aan te koppelen. SGF ziet dit als een mooie eerste stap. Nu is het zaak dat we deze ambities gaan waarmaken.’

SGF zet stevig in op het meten en bewaken van de voortgangSGF ziet de maatregelen die zijn geformuleerd als een goede eerste stap op weg naar het realiseren van de ambities en doelen. SGF heeft tijdens de onderhandelingen stevig ingezet op het meten en het bewaken van de voortgang. Afgesproken is dat het RIVM (in samenspraak met CBS, GGD GHOR, Pharos en CPB) zorg draagt voor een jaarlijkse voortgangsrapportage en dit vierjaarlijks aanvult met een projectie van de ambitie gericht op 2040. Voor de SGF is het cruciaal dat op basis hiervan jaarlijks maatregelen zo nodig worden aangescherpt en nieuwe worden ingevoerd. Op die manier kan de ambitie voor 2040 ook daadwerkelijk binnen bereik komen.

SGF investeert in de Gezondste Generatie in 2040
SGF investeert in een Gezonde Generatie in 2040. De ambitie is dat de kinderen die nu geboren worden in 2040 tot de gezondste jeugd van Europa behoren ook op het gebied van overgewicht. SGF werkt in haar meerjarenprogramma Gezonde Generatie aan het creëren van een maatschappelijke beweging om ervoor te zorgen dat een gezonde omgeving en gezond gedrag het wensbeeld én de realiteit wordt van nieuwe generaties. Onder meer door gezond gedrag bij de jongeren makkelijker én aantrekkelijker te maken. Tegelijkertijd door in te zetten op het versterken van de mentale weerbaarheid van jongeren, zodat ze zelf ook sneller de gezonde keuze kunnen en durven te maken. Hiermee werkt SGF aan een gezondere bevolking met minder chronisch zieken en meer gezonde levensjaren. Op die manier dragen we een steentje bij aan de verhoging van de arbeidsparticipatie en de verlaging van de zorgkosten in Nederland.